KONKURS!

Aktualizacja: lut 25

Wraz z naszymi PARTNERAMI, przygotowaliśmy dla Was #KONKURS ! Do wygrania:


* SESJA FOTOGRAFICZNA (10 profesjonalych zdjęć) w stylu boho/ rustykalnym w magicznym plenerze pod Warszawą (termin zostanie ustalony indywidualnie);

*Wianek z żywych kwiatów przygotowany specjalnie do sesji;

*Makijaż do sesji, wykonany przez wizażystkę;

*Opracowanie scenariusza ślubu i wesela lub innego dowolnego eventu wspólnie z konsultantem ślubnym/ event plannerem.


Aby zawalczyć o nagrody w komentarzu pod postem konkursowym wpisz:

1. Komentarz (w dowolnej formie) kończący zdanie: Ślub/przyjęcie moich marzeń to ....

2. Oznacz osobę, z którą weźmiesz udział w sesji

oraz

3. Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy na Facebooku lub w Instastories,

a na końcu

4. Polub strony organizatorów na Facebooku:

https://www.facebook.com/muchaevents/

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/


lub Instagramie:

@muchaevents

@lukaszpeksykpl

@slubne_wariacje

@glocka_makeup


Obserwuj nas! Konkurs trwa do 31.03.2020 do godz. 23:59.

Wyniki ogłosimy 01.04.2020 (w Prima Aprilis, ale żartów nie będzie ;)REGULAMIN KONKURSU § 1 Postanowienia ogólne 1. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu promocję serwisów

https://www.facebook.com/muchaevents/

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/

oraz na Instagramie:

@muchaevents

@lukaszpeksykpl

@slubne_wariacje

@glocka_makeup

2. Organizatorem Konkursu jest Mucha Nie Siada Event&Wedding Planners. (dalej: ,,Organizator”). 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2020 i trwa do 31.03.2020 do godz. 23:59. 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora i Partnerów w serwisie Facebook i/lub Instagram. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa. 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: a) „Witryna” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem https://www.muchaevents.com/, b) „Strona Konkursowa” – podstrona w witrynie Organizatora i/lub Partnerów dostępna pod adresem https://www.muchaevents.com/post/konkurs oraz

https://www.facebook.com/muchaevents/

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/

c) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook lub Instagram, d) „Fanpage” – profil społecznościowy Organizatora w Serwisie Facebook lub Instagram, e) „Post Konkursowy” – post z zadaniem konkursowym opublikowany przez Organizatora lub Partnera na Fanpage’u dnia 25.02.2020r.

f)"Partnerzy"-współorganizatorzy, prowadzący profile społecznościowe pod adresami:

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/

7. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 8. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z 2 przedstawicieli Organizatora i po 1 osobie z przedstawicieli Partnerów.

§ 2 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria: a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora i Partnerów lub członkiem ich rodzin,

b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu, d) posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika, e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, f) zaakceptowała Regulamin, g) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem. 2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych. § 3 Zasady Konkursu 1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 25.01.2020 do 31.03.2020 do godz. 23:59: a) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie -https://www.muchaevents.com/post/konkurs b) zareagować na profilu Organizatora lub Partnera na Facebooku lub Instagramie pod wiadomością o konkursie, spełniając następujące kryteria:

1. Wpisać komentarz (w dowolnej formie) kończący zdanie:

Ślub/przyjęcie moich marzeń to ....

2. Oznaczyć osobę, z którą uczestnik weźmie udział w sesji

oraz

3. Udostępnić post konkursowy na swojej tablicy na Faceboku lub w Instastories,

a na końcu

4. Polubić strony organizatorów na Facebooku:

https://www.facebook.com/muchaevents/

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/

i/lub Instagramie:

@muchaevents

@lukaszpeksykpl

@slubne_wariacje

@glocka_makeup

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 2. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora i/lub Partnerów. 3. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na: a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Partnerów w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu, b) dokonywanie przez Organizatora i Partnerów, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika, c) publikację przez Organizatora i Partnerów na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu. 4. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału, b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych, c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału w Witrynie Organizatora i Partnerów, na profilach społecznościowych Organizatora i Partnerów, d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału w Witrynie Organizatora i Partnerów, na profilach społecznościowych Organizatora i Partnerów. e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora i Partnerów na następujących polach eksploatacji: 1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera, 2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, 3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, 4. tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych. 5. Organizator i Partnerzy oświadczają, że: a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator/Partner zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika, b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. 6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora/Partnera o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@muchaevents.com.

§ 4 Rozwiązanie Konkursu 1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi dnia 01.04.2020. 2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora i Partnerów. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu, c) rozpatrywanie reklamacji uczestników. 3. Zwycięzcą zostaną osoby, których prace konkursowe będą zdaniem Komisji najciekawsze. 4. Komisja dokona wyboru 1 zwycięzcy. 5. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja weźmie pod uwagę: a) sposób ujęcia tematu, b) poziom językowy, merytoryczny oraz estetyczny zamieszczonego Materiału,

6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej. 7. Organizator/Partner zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu w Witrynie oraz na Fanpage’u. 8. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości przez stronę Facebook i Instagram. 9. W przypadku: a) braku akceptacji terminu ustalonego przez Organizatora i Partnerów celu realizacji Nagrody lub

b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora/Partnera, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.

§ 5 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są

*a/SESJA FOTOGRAFICZNA (10 profesjonalych zdjęć) w plenerze pod Warszawą w okresie maj/czerwiec (dokładna lokalizacja i termin zostaną ustalone indywidualnie).

b/Opracowanie scenariusza ślubu i wesela lub innego dowolnego eventu (konferencja, szkolenie, chrzciny, urodziny, integracja itp.) wspólnie z konsultantem ślubnym/ event plannerem (dotyczy eventu realizowanego w roku 2020 lub 2021).

c/ Wianek z żywych kwiatów, jako część stylizacji do sesji. Do zatrzymania po sesji przez zwycięzcę.

d/Makijaż wykonany przez wizażystkę do sesji, o której mowa w par. 5, pkt. 1. Makijaż nie może być zrealizowany w innym dniu, niż sesja.

-Wygrywa jedna osoba.

2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 3. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie mogą przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie, chyba że Organizator/Partner zadecyduje inaczej. 4. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorow/Partnerowii poprzez Fanpage swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 7 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do Nagrody. 5. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi/Partnerowi stosowne oświadczenie drogą mailową na adres biuro@muchaevents.com. 6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora/Partnera, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

§ 7 Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu. 2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 3. Facebook Inc. i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora/Partnera. 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie mailowejna adres biuro@muchaevents.com. 6. Reklamacje, które wpłynęły po upływie7 dni od daty zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane. 7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie mailowej skierowanej na adres mailowy Organizatora, tj.: biuro@muchaevents.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany przez Uczestnika składającego reklamację. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 9. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem lub Partnerem: a. za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku https://www.facebook.com/muchaevents/

https://www.facebook.com/lukaszpeksykpl/

https://www.facebook.com/slubnewariacje/

https://www.facebook.com/glockakmakeup/

lub Instagramie

@muchaevents

@lukaszpeksykpl

@slubne_wariacje

@glocka_makeup b. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@muchaevents.com, 9. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


37 wyświetlenia

Skontaktuj się z nami!

+48 602 388 427

+48 667 268 353

email/skype:

biuro@muchaevents.com

www.muchaevents.com

siedziba naszej firmy mieści się Radomiu

działalność prowadzimy na terenie całej Polski

grudzien 06122019image-mb.png

Dołącz do nas!

  • Facebook

© 2019 by MuchaNieSiada